NATJEČAJI

ADMINISTRATIVNI REFERENT/PROJEKTNI ADMINISTRATOR (M/Ž) od 28.09.2021. do 06.10.2021.

Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama od 02.07.2021. do 10.07.2021.

Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama od 16.06.2021. do 24.06.2021.

 


ZAKONI

Zakon o HCK (NN 71/10)

Zakon o udrugama (NN 74/2014)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014)

Zakon o volonterstvu (NN 58/07, 22/13)

Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/2015)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014)

 


STATUT

Statut HCK (NN 56/2016)

Statut GDCK Ludbreg (20.08.2021.)

Statut GDCK Ludbreg (16.09.2015.)

Dopuna Statuta GDCK Ludbreg (26.01.2021.)

 


PRAVILNICI

Pravilnik o radu GDCK Ludbreg

Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave GDCK Ludbreg

Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova i radnih zadataka GDCK Ludbreg

Pravilnik o službi traženja Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o načinu korištenja znaka crvenog križa u Hrvatskom Crvenom križu i njegovim ustrojstvenim oblicima (NN 49/2018)

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog crvenog križa

 


ETIČKI KODEKS

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Etički kodeks volontera (NN 55/2008)

 


HUMANITARNA POMOĆ

Rješenje o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći GDCK Ludbreg

Program rada GDCK Ludbreg na području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

Pravilnik o evidenciji, uvjetima i načinu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći GDCK Ludbreg

Pravilnik o kriterijima za ostvarivanje prava na primitak prehrambenog paketa socijalno osjetljivim skupinama stanovništva GDCK Ludbreg

 


ODLUKA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka GDCK Ludbreg

Odluka o visini članarine HCK

Odluka o zajedničkim akcijama HCK

 


PLAN I PROGRAM RADA

Plan i program rada GDCK Ludbreg za 2021.

 


FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 2021.

Financijski plan za 2020.

 


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2020

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija od 01.01.2021. do 30.06.2021.

 


IZVJEŠĆA

Izvještaj plana i programa rada GDCK Ludbreg za 2020

Izvješće o prikupljenim dozama krvi GDCK Ludbreg za 2020

 


PRVA POMOĆ

Program prve pomoći za vozače i pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima na radu

 


NADZORNI ODBOR

Poslovnik o radu Nadzornog Odbora Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg

 


PROR-POT OBRAZAC

Grad Ludbreg

Općina Martijanec

Općina Mali Bukovec

Općina Veliki Bukovec

Općina Sveti Đurđ

 


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pravo na pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca