HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG 

je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje zadaća zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava.

DJELUJEMO NA PODRUČJU GRADA LUDBREGA I OPĆINA SVETI ĐURĐ, MARTIJANEC, VELIKI BUKOVEC I MALI BUKOVEC.

 

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg osnovano je 1945. godine. Društvo je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje uz pomoć volontera kao i profesionalno angažiranog osoblja. Društvo organizira i provodi razne oblike pomoći građanima u duhu humanizma i solidarnosti te u skladu sa sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Humanističkim odgojem djece, mladeži te cjelokupnog građanstva razvija se i društvo u cjelini kroz jačanje solidarnosti, humanosti i poštivanje ljudskog bića te se promiču načela međusobnog pomaganja, tolerancije, suradnje među ljudima i života u miru.

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg svoje djelovanje temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine te dopunskim protokolima - Protokolima I i II iz 1977. godine i Protokolom III iz 2005. godine.

OSNOVNI CILJEVI Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10):

• ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija
• doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke
• poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana

Ostvarenju ciljeva Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca