SKUPŠTINA GDCK LUDBREG

Odluke u udruzi donosi Skupština - najviše tijelo GDCK Ludbreg - u Skupštini članovi GDCK Ludbreg upravljaju putem izabranih predstavnika - zastupnika prema mjestu stanovanja.


Predstavnici u Skupštini GDCK Ludbreg: Antolić Ružica, Franolić Igor, Jantolek Sanja, Henec Ljerka, Stručić Dubravka, Dežić Sandra, Bačani Mihael, Stančin-Levanček Branka, Cindori-Kramar Susanne, Slaviček Milica, Sever Kristina, Novosel Anica, Tarandek Marijana, Puštek Sanela, Vađon Mario, Gizdavec Ankica, Kovaček Zlatica, Kovaček Mirjana, Mesarić Melita, Lovrek Blaženka, Varvir Ana, Mužic Franjo, Šalamon Terezija.

Predsjednik Skupštine GDCK Ludbreg je Franolić Igor. Potpredsjednici Skupštine GDCK Ludbreg su: Jantolek Sanja i Bačani Mihael.

NADZORNI ODBOR GDCK LUDBREG

Nadzorni odbor Društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva. 


Članovi Nadzornog odbora GDCK Ludbreg: Antolić Ružica, Henec Ljerka, Stručić Dubravka.

ODBOR GDCK LUDBREG

Odbor - izvršno tijelo Skupštine, sastaje se po potrebi i brine o provođenju opće politike društva i operativno rješava sva pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.


Predstavnici u Odboru GDCK Ludbreg: Franolić Igor, Jantolek Sanja, Bačani Mihael, Kovaček Zlatica, Lovrek Blaženka, Puštek Sanela, Dežić Sandra.


Predsjednik Odbora GDCK Ludbreg je Franolić Igor. Potpredsjednici Odbora GDCK Ludbreg su: Jantolek Sanja i Bačani Mihael.

RAVNATELJ GDCK LUDBREG

Ravnatelj GDCK Ludbreg predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva.

 

Ravnateljica GDCK Ludbreg je Jerbić Mirjana.OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE GDCK LUDBREG
 

Ravnatelj GDCK Ludbreg predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana

te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva.

 

 

 

Jerbić Mirjana

Ravnateljica GDCK Ludbreg

 

Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg.


 

mr. sc. Franolić Igor dipl. ing. prom.

Predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Ludbreg

 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca