SKUPŠTINA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG
 

ODLUKE U DRUŠTVU DONOSI SKUPŠTINA - NAJVIŠE TIJELO - U SKUPŠTINI ČLANOVI UPRAVLJAJU PUTEM IZABRANIH PREDSTAVNIKA/ZASTUPNIKA PREMA MJESTU STANOVANJA.


PREDSTAVNICI SKUPŠTINE: HORVAT TIHOMIR, ZDELAR JASENKA, DEŽIĆ SANDRA, ANTOLIĆ RUŽICA, HENEC LJERKA, STRUČIĆ DUBRAVKA, STANČIN-LEVANČEK BRANKA, CINDORI-KRAMAR SUSANNE, SLAVIČEK MILICA, SEVER KRISTINA, NOVOSEL ANICA, TARANDEK MARIJANA, PUŠTEK SANELA, VAĐON MARIO, GIZDAVEC ANKICA, KOVAČEK ZLATICA, KOVAČEK MIRJANA, MESARIĆ MELITA, LOVREK BLAŽENKA, VARVIR ANA, MUŽIC FRANJO, ŠALAMON TEREZIJA, HARAMIJA POLJAK TEA


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: HORVAT TIHOMIR

POTPREDSJEDNICI SKUPŠTINE: ZDELAR JASENKA i DEŽIĆ SANDRA

NADZORNI ODBOR GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG
 

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA JE TIJELO KOJE NADZIRE FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE DRUŠTVA I NAMJENSKO TROŠENJE SREDSTAVA DRUŠTVA. 


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA: ANTOLIĆ RUŽICA, HENEC LJERKA i ŠALAMON TEREZIJA

ODBOR GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG
 

ODBOR JE IZVRŠNO TIJELO SKUPŠTINE, SASTAJE SE PO POTREBI I BRINE O PROVOĐENJU OPĆE POLITIKE DRUŠTVA I OPERATIVNO RJEŠAVA SVA PITANJA TIJEKOM POSLOVNE GODINE U SKLADU S ODLUKAMA, ZAKLJUČCIMA I PREPORUKAMA SKUPŠTINE.


PREDSTAVNICI U ODBORU: HORVAT TIHOMIR, ZDELAR JASENKA, DEŽIĆ SANDRA, PUŠTEK SANELA, STRUČIĆ DUBRAVKA


PREDSJEDNIK ODBORA: HORVAT TIHOMIR

POTPREDSJEDNICI ODBORA: ZDELAR JASENKA i DEŽIĆ SANDRA

RAVNATELJ GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG
 

RAVNATELJ PREDSTAVLJA I ZASTUPA DRUŠTVO, NAREDBODAVAC JE ZA OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TE ODGOVARA ZA ZAKONITOST RADA, PRIPREMA PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN, PROVODI ODLUKE TIJELA DRUŠTVA.
 

RAVNATELJICA: JERBIĆ MIRJANAOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG
 

RAVNATELJ predstavlja i zastupa Društvo, naredbodavac

je za ostvarenje Financijskog plana te odgovara

za zakonitost rada, priprema Plan rada i

Financijski plan, provodi Odluke tijela Društva.

 

 


MIRJANA JERBIĆ
ravnateljica

 

PREDSJEDNIK predstavlja i zastupa Društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje Odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.


 


TIHOMIR HORVAT
predsjednik Skupštine
predsjednik Odbora
 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca