SKUPŠTINA GDCK LUDBREG

Odluke u udruzi donosi Skupština - najviše tijelo GDCK Ludbreg - u Skupštini članovi GDCK Ludbreg upravljaju putem izabranih predstavnika - zastupnika prema mjestu stanovanja.


Predstavnici u Skupštini GDCK Ludbreg: Antolić Ružica, Henec Ljerka, Stručić Dubravka, Dežić Sandra, Stančin-Levanček Branka, Cindori-Kramar Susanne, Slaviček Milica, Sever Kristina, Novosel Anica, Tarandek Marijana, Puštek Sanela, Vađon Mario, Gizdavec Ankica, Kovaček Zlatica, Kovaček Mirjana, Mesarić Melita, Lovrek Blaženka, Varvir Ana, Mužic Franjo, Šalamon Terezija, Horvat Tihomir, Zdelar Jasenka, Haramija Poljak Tea.

Predsjednik Skupštine GDCK Ludbreg je Horvat Tihomir. Potpredsjednici Skupštine GDCK Ludbreg su: Kovaček Zlatica Zdelar Jasenka.

NADZORNI ODBOR GDCK LUDBREG

Nadzorni odbor Društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva. 


Članovi Nadzornog odbora GDCK Ludbreg: Antolić Ružica, Henec Ljerka, Šalamon Terezija.

ODBOR GDCK LUDBREG

Odbor - izvršno tijelo Skupštine, sastaje se po potrebi i brine o provođenju opće politike društva i operativno rješava sva pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.


Predstavnici u Odboru GDCK Ludbreg: Lovrek Blaženka, Zdelar Jasenka, Kovaček Zlatica, Puštek Sanela, Dežić Sandra, Horvat Tihomir, Stručić Dubravka.


Predsjednik Odbora GDCK Ludbreg je Horvat Tihomir. Potpredsjednici Odbora GDCK Ludbreg su: Kovaček Zlatica i Zdelar Jasenka.

RAVNATELJ GDCK LUDBREG

Ravnatelj GDCK Ludbreg predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva.

 

Ravnateljica GDCK Ludbreg je Jerbić Mirjana.OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA LUDBREG
 

Ravnatelj predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je

za ostvarenje financijskog plana te odgovara za

zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan,

provodi odluke tijela društva.

 

 

JERBIĆ MIRJANA
ravnateljica

 

Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.


 

TIHOMIR HORVAT
predsjednik Skupštine
predsjednik Odbora
 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ Međunarodni odbor Crvenog Križa Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca